Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére. 1. Fogalommagyarázat


Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatvédelmi Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;  

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket; 1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:Az Adatkezelő neve: Pyrus Kiadó/ Workstreet Consulting Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1037 Budapest, Jeles utca 194.

Cégjegyzékszáma: 01-09-891908

Az adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság

Az adatkezelő adószáma: 14167348-2-41

Az adatkezelő statisztikai számjele: 14167348-5811-113-01


Az Adatkezelő elérhetőségei:

postai cím: 1037 Budapest, Jeles u. 194.

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): anita.tomor@workstreet.hu

honlap címe: www.pyrus.hu


A szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek az adatkezelő tagja: Kereskedelmi Iparkamara


Az adatkezelő telephelye: 1037 Budapest, Jeles utca 194.


Az adatkezelő részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok : Dotroll Kft., elérhetősége: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. .

Ugyanezen adatok megtalálhatóak jelen tájékoztató mellékletét képező, „az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája” nevű mellékletben.
 1. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes adatok köre. valamint tárolásuk időtartama:


Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek annak minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.


Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Különleges adat az Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.


Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy (ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett hozzájárulása) amelynek kezeléséhez az érintett visszavonta hozzájárulását,  illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap, nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, nem szükséges létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).


Cégünk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés jogalapját, és  kezelt adatok körét , az adatkezelés időtartamát is)

Előrebocsátjuk, hogy a jogi személyek természetes személy kapcsolattartói esetében (függetlenül az alább megjelölt jogalaptól) az adatkezelésünk alapjának az adatkezelő jogos érdekét tekintjük.


 • Kapcsolatfelvétel cégünkkel

Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjunk jelezni az Ön számára.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.


 • A megrendelés leadása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl:név), elérhetőségi adatok (email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó fentiek szerinti  elérhetőségi adatai; szállítási cím és számlázási cím, a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok ( pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve, vagy paypal használattal kapcsolatos adatok)

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok.

Amennyiben a rendelt termék árának megfizetése nem történik meg, a felvett adatokat 3 év eltelte után töröljük.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.


 • Cégünkkel megkötött szerződés, vagy az Ön által leadott megrendelés teljesítése

Ide tartozik a megrendelt termék házhozszállítása, vagy Ön részére egyéb módon történő eljuttatása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok megegyeznek a „megrendelés leadása” pontban leírtakkal

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk megkezdeni a  szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítését. • Facebook oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt Személyes Adatok köre: Az Adatkezelő, mint facebook-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.

Az adatok tárolásának ideje: Amikor ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására kattint, akkor megszűnik a facebook portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus értesítést a Facebooktól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.


 • Instagram oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn az Instagram közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

Az Instagram portál saját adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt Személyes Adatok köre: Az Adatkezelő, mint Instagram-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.

Az adatok tárolásának ideje: Amikor ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására kattint, akkor megszűnik az Instagram portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus értesítést az Instagramtól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.


 • Twitter oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Twitter közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Twitter portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Twitter honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt Személyes Adatok köre: Az Adatkezelő, mint Twitter-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját

Az adatok tárolásának ideje: Amikor ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására kattint, akkor megszűnik a twitter portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus értesítést a Twittertől az ottani oldalunkon közzétett új információkról.


 • Pinterest oldal üzemeltetése

Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Pinterest közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A Pinterest portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Pinterest honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt Személyes Adatok köre: Az Adatkezelő, mint Pinterest-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját

Az adatok tárolásának ideje: Amikor ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására kattint, akkor megszűnik a Pinterest portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus értesítést a Pinteresttől az ottani oldalunkon közzétett új információkról. • Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”)

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat megtalálja az 1-es számú mellékletben. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek tájékoztatása oly módon történik, hogy az Adatkezelő veblapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a fenti mellékletben nevezett részletesebb tájékoztató.  A sütik a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket vissza-utasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

A kezelt Személyes Adatok köre: A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb

A kezelt adatok tárolásának ideje: A sütik azok letöltését követő 13 (tizenhárom) hónappal automatikusan törlődnek. Továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a böngészőből, amelyre vonatkozóan további információkat talál az 1-es számú mellékletet képező cookie tájékoztatóban.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: A weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége.


 • Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára emailen.

Nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az érintett azonosítását szolgálja, pl regisztrációkor, vagy megrendelés esetében, fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja. Ezen kívül az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás egyértelmű és kifejezett szándéknyilvánítással történik.

A kezelt adatok köre: email cím, név.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig.  Ha egyéb típusú kapcsolatban is álluk a hírlevél küldésen kívül (pl: korábban egy terméket rendelt tőlünk), akkor a hírelvél lemondása esetén továbbra is kezelni fogjuk adatait, azzal, hogy további hírlevelet nem küldünk az Ön számára.

A hírlevélről való leiratkozást nem tekintjük úgy hogy egyben a webshop regisztrációja megszűntetését is kérné. Amennyiben ez a szándéka, kérjük azt külön jelezze rendszerünkben vagy a fent megadott elérhetőségeinken.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk.


 • Nyereményjáték szervezése

Az adatkezelés célja egyrészt a sorsolás lebonyolításának lehetővé tétele, másrészt célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, melyet a facebookon/Instagrammon vagy az egyébb fent megjelölt portalokon a nyereményjátékban való részvételi szándék jelzésével ad meg.

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, mail cím)

Az adatok tárolásának ideje: Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követően az adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel és bekéri tőle a megrendeléshez szükséges adatokat.

A nyertes adatait addig kezeli az adatkezelő, amíg részére kipostázásra kerül a nyeremény tárgya. A nyertes, valamint a nyereményjátékban részt vevő többi személy adatait ezt követően nem kezeli (a nyereményjátékhoz kötődően) az adatkezelő, a facebook/Instagram weblapján azonban fennmaradhat az az információ, hogy jelentkeztek a nyereményjátékra.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud részt venni a nyereményjátékban.


Felhívjuk a figyelmét, hogy lényeges eltérés van a termékek, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó célú adatkezelések és a marketing (vagy ehhez kapcsolódó) célú adatkezelések között. A marketing-hozzájárulás bármikor visszavonható és az érintett személyes adatait az adatkezelő marketing-tárgyú nyilvántartásából törölni kell. Ezzel szemben a termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban (vagy ehhez kapcsolódóan, pl követeléskezelés miatt) kezelt adatok bizonyos jogszabályokban meghatározott esetekben vagy az Adatkezelő jogos érdeke fennállása esetében az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően sem kerülnek törlésre meghatározott időpontig. Ez esetben ugyanis egyes személyes adatok törlése akár érvényes szerződések ellehetetlenülését okozná, ha ilyen esetekben is az érintett kérelmére törölni kellene a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat, vagy pl. nem tudna eleget tenni az Adatkezelő az őt jogszabály alapján terhelő kötelezettségeinek bírósági eljárás esetén.


Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse az adatkezelőt, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő színvonalon nyújtani az Ön számára. 1. Adatok forrása:


Az adatok az érintettől kerülnek beszerzésre, aki az adatokat a honlapon adja meg. 1. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre


Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, tárolás, felhasználás,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés.


Az egyes adatkezelési műveleteket csak az adatkezelő ügyvezetője illetve alkalmazottai ismerhetik meg.

Az Adatkezelő munkavállalói csak olyan mértékben jogosultak megismerni az Ön személyes adatait, amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez és titoktartási kötelezettség terheli őket.  

Megismerik továbbá az adatokat az adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére- az érintett hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek személyes adatai.


 1. Adattovábbítás


Az adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a fogalommeghatározások között) történő hozzáférhetővé tétele, vagyis nem csupán a szűkebb értelemben vett „továbbítás”. Az adattovábbítás mindig csak adatkezelők között értelmezhető.


Az Adatkezelő személyes adatot csak az Adatvédelmi Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha

 • az érintett ahhoz hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy

 • az Adatvédelmi Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy

 • szúk körben, az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálat kamerás megfigyelés kapcsán, elektronikus beléptetőrendszer vagy távfelügyeleti rendszer üzemeltetője)


A követeléskezelés, illetve követelések jogi úton történő érvényesítése esetén alkalmazott adattovábbítás:

Az Adatkezelő a lejárt esedékességű követelése érvényesítése érdekében lehetősége van megbízást adni külső, követeléskezelési és behajtási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások igénybevételére, valamint külső jogi szakértő (ügyvéd) bevonására is.  Az érintett adatait a követeléskezelési feladattal megbízott munkavállaló, valamint a megállapodások megkötésében és a kapcsolattartás teljesítésében részt vevő munkavállalók ismerhetik meg. Az adatok megismerésére jogosultak a behajtási tevékenységben közreműködő, megbízott adatfeldolgozók érdemi ügyintézésében részt vevő alkalmazottjai.


A lejárt követelések érvényesítése érdekében az Adatkezelő a következő adatátadásokat hajthatja végre:

- az igényérvényesítésbe bevont adatfeldolgozók részére,

- a hivatalos jogi eljárások (közjegyző, bíróság, végrehajtó) részére

- a követelés értékesítése esetén a követelés vásárlója részére.


Tájékoztatjuk, hogy a hatályos Adatvédelmi Jogszabályok alapján az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


Európai Union kívülre történő adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Európai Unió területén kívülre nem továbbítjuk.

 


 1. Adatfeldolgozók


Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására.  Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét az Adatvédelmi Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag technikai feladatként az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az Adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.  

Az Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók köre változhat, listájukat a 2-es számú mellékletben találja meg.


 1. Adatbiztonság


Az adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén, telephelyén történik; illetve a honlap szerverének helyén történik.


Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben),

 • integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet),

 • rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és

 • ellenálló képességét;

 • az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.

Az Adatkezelő biztosítja az adatokkezelését végző rendszerek azon képességét, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.

Az Adatkezelő az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.


Az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően.  Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetes engedélyével vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

Webáruházunkban történő regisztráció esetén kérjük gondosan őrizze meg webáruházunkhoz  tartozó felhasználónevét és jelszavát és azokat senkivel se ossza meg.


 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintettek jogaira vonatkozó általános szabályok:


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbi jogokra vonatkozó kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket díjmentesen teljesíti. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a lent meghatározott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Az érintettet megillető egyes jogok:


Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést (tájékoztatást) kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) amennyiben az Adatkezelő alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult, az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonására. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja


A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése, illetve a marketing célú profilakotás ellen tiltakozik;

e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

f) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.


A törlésre való kérelmet nem kell teljesíteni amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fent leírtak alapján az érintett kérésére törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;  és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.


Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan Adatvédelmi jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A fenti a) és c) esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az automatizált döntések és a profilalkotás nem alapulhatnak a Különleges adatokon, kivéve, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy arra az Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott közérdekből van szükség, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.


Az érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben

 • az Adatkezelő elutasítja az érintett fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és az érintett nem ért egyet az Adatkezelő ezen döntésével; vagy

 • az Adatkezelő az érintett jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,

akkor az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.


Az érintett kezdeményezhet az adatvédelmi hatóság eljárását is

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 - 1 - 391-1400

fax: +36 - 1 – 391-1410).

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.


Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Vállalatunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.Mellékletek:


 1. Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás

 2. Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája

 3. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája 1. számú melléklet

Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen „sütik” működéséről

Tisztelt Látogatónk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a www.pyrus.hu honlapján sütiket/cookie-kat használunk.

 1. Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul „süti”?

A süti olyan információ, amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen.
Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető).
Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.
A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.

 1. A következő típusú sütiket használja honlapunk

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik

Ezek a sütik anonim adatokat tárolnak. A sütikből származó információk révén igyekszünk a látogatóink szokásaihoz igazítani a honlapunk működését, továbbá igyekszünk könnyebbé tenni a látogatók számára a különböző aloldalak, információk megtalálását. 
Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 13 hónapig maradnak aktívak.

Technikai jellegű sütik

Az ilyen típusú sütik a honlap megfelelő minőségű működését segítik elő, (például: biztonságos böngészéshez szükséges sütik, űrlapok kitöltésével, oldalak megjelenítésének beállításaival kapcsolatos sütik, kapcsolódhatnak munkamenethez, használat elősegítéséhez, a bejelentkezés biztonságához stb)

Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 13 hónapig maradnak aktívak.

Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

A sütik ezen típusa arra használható, hogy a honlapunkat felkereső látogatók részére személyre szabott ajánlatokat, reklámokat nyújthassunk. 
Ezek a sütik az utolsó látogatástól számítva maximum 13 hónapig maradnak aktívak.

A honlapunkra történő első látogatás alkalmával, majd ezt követően tizenhárom hónaponként  az oldal alján egy figyelemfelhívó sáv fog megjelenni, amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk.

 

A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső szolgáltatók statisztikai mérésekhez, személyre szabott reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató reklámok más weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek. Az ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk időtartamára nem vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban azadott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban tud tájékozódni. 

 1. Az egyes sütik beállításai

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik 

Google Analytics: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

Technikai jellegű sütik

Google TagManager: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni

Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 

Google Adwords: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Etargethttp://www.etarget.hu/privacy.php


 1. Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai

Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben hogyan végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a következő oldalak:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Mobiltelefonban használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy „Adatkezelés és biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni és beállításokat végrehajtani.  

2. számú melléklet: Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája:Adatfeldolgozó neve: Federal Consulting Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1147 Budapest, Thököly u 57/a

Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő javára végzett tevékenység: könyvelés, iratkezelés,

Az átadott adatok köre: számlához kapcsolódóan név, szállítási cím, email, telefonszám
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt

Adatfeldolgozó elérhetősége: Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Postacím: Budapest 1540 

Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő javára végzett tevékenység: postai szolgáltatás, szállítmányozás, iratkezelés,

Az átadott adatok köre név, szállítási cím, telefonszám
Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő javára végzett tevékenység: tárhelyszolgáltatás,

Az átadott adatok köre: név, szállítási cím, email, telefonszám, IP címAdatfeldolgozó neve: Cantinart Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 3. em. 4/b

Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő javára végzett tevékenység: számlázás, marketing, webshop üzemeltetés, webfejlesztés

Az átadott adatok köre: számlához kapcsolódóan név, szállítási cím, email, telefonszám


3.  számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)


GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)

© 2018. Pyrus kiadó

made in cantinart